Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των Επιπέδων Δικτύου, Μεταφοράς, και Εφαρμογών του πρότυπου αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Αρχικά γίνεται μία επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν τα Επίπεδα Δικτύου, Μεταφοράς και Εφαρμογών στο πρότυπο αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Μετά εισάγονται οι βασικές έννοιες και αρχές των επιπέδων Δικτύου και Μεταφοράς, ενώ κατά τη διδασκαλία του Επιπέδου Εφαρμογών γίνεται αναφορά στις κύριες υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Η διδασκαλία και το εγχειρίδιο πρέπει να μην είναι επικεντρωμένες σε τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες αλλά στις βασικές αρχές που διέπουν τα Επίπεδα Δικτύου Μεταφοράς και Εφαρμογών στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Προτείνεται η εκτεταμένη χρήση σχημάτων και παραδειγμάτων ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από τους καταρτιζόμενους θεμελιώδεις έννοιες του Διαδικτύου όπως τι είναι η IP διεύθυνση, η Μάσκα Δικτύου ή το DNS.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών – TCP/IP

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει τη λειτουργία και τις βασικές αρχές των Επιπέδων Δικτύου, Μεταφοράς και Εφαρμογής του Πρότυπου Αναφοράς Δικτύων TCP/IP.

Περιεχόμενα:

 1. Η γενική έννοια του Eπιπέδου Δικτύου (Network Layer) στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP
 2. Η γενική έννοια του Επιπέδου Μεταφοράς (Transport Layer) στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP
 3. Η γενική έννοια του Επιπέδου Εφαρμογής (Application Layer) στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)– Πρωτόκολλο

Διαδικτύου IP (Internet Protocol – IP)

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει εις βάθος τις εξής έννοιες:

 • ΙP Διεύθυνση, Μάσκα Δικτύου
 • Δρομολόγηση, Πίνακες Δρομολόγησης, Δρομολογητής
 • Το Πρωτόκολλο ICMP

Περιεχόμενα:

 1. IP Διευθύνσεις
  1. Η έννοια της IP διεύθυνσης είτε ως περιγραφή ενός interface ενός host είτε ως περιγραφή ενός δικτύου (network address, broadcast address), Δομή της IP διεύθυνσης (hostid, netid)
  2. Η έννοια της Μάσκας ενός Δικτύου (Subnet Mask, Supernet Mask, Subnetting, Supernetting), Μάσκες Μεταβλητού Μήκους (VLSM Variable Length Subnet Mask)
  3. Class A, B, C, D networks, Διευθύνσεις Εσωτερικού Δικτύου, Loopback Address, Οργανισμοί Υπεύθυνοι για την κατανομή των IP Διευθύνσεων στο Διαδίκτυο (INTERNIC, IANA, RIPE)
 2. Δρομολόγηση (Routing)
  1. Η έννοια της Δρομολόγησης, Πίνακες Δρομολόγησης (Routing Tables), Περιγραφή ενός Δρομολογητή (Router), η εντολή route
  2. Αλγόριθμοι Δρομολόγησης, Στατικοί Αλγόριθμοι Δρομολόγησης (Static Routes), Δυναμικοί Αλγόριθμοι Δρομολόγησης (σύντομη επισκόπηση για το τι είναι το OSPF και το ΒGP), Αξιολόγηση και Σύγκριση Δυναμικών και Στατικών Αλγορίθμων Δρομολόγησης
 3. Πρωτόκολλο ICPM, σημασία και χρήση του ICMP σε ένα TCP/IP Δίκτυο, εντολές ping, traceroute/tracert

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) – Πρωτόκολλο

ΕλέγχουΜεταφοράςTCP (TransportControlProtocol - ΤCP) & UserDatagrapProtocolUDP

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου Ελέγχου Μεταφοράς TCP και του Πρωτοκόλλου UDP καθώς και των βασικών τους διαφορών.

Περιεχόμενα:

 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά του TCP και συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του
 2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του UDP και συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του
 3. Κύρια διαφοροποίηση μεταξύ TCP & UDP και αξιολόγηση της χρήσης των δύο διαφορετικών Πρωτοκόλλων ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία είναι να χρησιμοποιηθούν
 4. Sockets, Ports

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επίπεδο Εφαρμογής στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει εις βάθος τη λειτουργία του DNS και τη μείζονα σημασία που έχει στο Διαδίκτυο, καθώς και τις βασικές αρχές των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, της Μεταφοράς Αρχείων μέσω FTP, και των υπηρεσιών Usenet, και Παγκόσμιου Ιστού www. Τέλος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργία του Firewall και του Διακομιστή Μεσολάβησης σε ένα Δίκτυο Η/Υ.

Περιεχόμενα:

 1. Domain Name System - DNS
 2. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Απλό Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αλληλογραφίας (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP), Πρωτόκολλο Ταχυδρομείου POP3 (Post Office Protocol)
 3. Υπηρεσία Μεταφοράς Αρχείων - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP (File Transfer Protocol – FTP)
 4. H υπηρεσία Usenet – Πρωτόκολλο Μεταφοράς Νέων στο Δίκτυο ΝΝΤP (Network News Transfer Protocol – NNTP)
 5. Υπηρεσία Παγκοσμίου Ιστού WWW (World Wide Web) – Το πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
  1. Η αρχιτεκτονική εξυπηρετητή / πελάτη (server/client) πάνω στην οποία είναι δομημένο το σύστημα του Παγκοσμίου Ιστού στο Διαδίκτυο
  2. Οιέννοιες hypertext, hyperlink, browser, URL, hypermedia
 6. Η έννοια του Firewall σε ένα Δίκτυο Η/Υ
 7. Η έννοια του Διακομιστή Μεσολάβησης (Proxy Server) σε ένα Δίκτυο Η/Υ

 

Χειρόγραφες Σημειώσεις (Link)

9. Λογισμικό - Υλικό τοπικών δικτύων

9.1 Δικτυακό Λειτουργικό σύστημα (Link)
9.2 Ειδικός δικτυακός εξοπλισμός (Link)
9.3 Επαναλήπτες (Link)
9.4 Γέφυρες (Link)
9.5 Δρομολογητές (Link)
9.6 Αρχές σχεδίασης - διαχείρισης τοπικών δικτύων (Link)

10. Διασύνδεση τοπικών δικτύων

10.1 Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων (Link)
10.2 Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης (Link)
10.3 Επιλογή τοπικού δικτύου και μονάδων διασύνδεσης (Link)

11. Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων

11.1 Γενικά στοιχεία (Link)
11.2 Αρχιτεκτονική (Link)
11.3 Ενδοδίκτυα (Link)

12. Πρότυπα

12.1 Πρότυπο FDDI-I Και FDDI-II (Link)
12.2 Πρότυπο 100 Mbps Ethernet (Link)
12.3 Πρότυπο 100Base-VGAnyLan (Link)
12.4 Πρότυπο Gigabyte Ethernet (Link)
12.5 Πρότυπο LATM (Link)

13. Λογισμικό - Υλικό

13.1 Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης δικτύου (Link)
13.2 Δικτυακός Εξοπλισμός (Link)

14. Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

14.1 Στοιχεία δικτύων ευρείας περιοχής (Link)
14.2 Αρχιτεκτονική (Link)
14.3 Τυποποιήσεις διεθνών οργανισμών (Link)

15. Πρότυπα

15.1 Πρότυπο X.25 (Link)
15.2 Πρότυπο μεταγωγής Πλαισίου (Frame relay) (Link)
15.3 Πρότυπο TCP/IP (Link)
15.4 Πρότυπο DQDB (Link)
15.5 Πρότυπο ATM (Link)
15.6 Πρότυπο ISDN ευρείας ζώνης (Link)

16. Λογισμικό - Υλικό

16.1 Δικτυακό λειτουργικό σύστημα (Link)
16.2 Δικτυακός Εξοπλισμός (Link)
16.3 Διαχείριση Δικτύου (Link)
16.4 Πρωτόκολλα Διαχείρισης (Link)

17. Δίκτυα ευρείας περιοχής στον Ελλαδικό χώρο

17.1 Ιστορική Εξέλιξη (Link)
17.2 Το τηλεφωνικό δίκτυο (Link)
17.3 HellasPac I και II, HellasCom (Link)
17.4 Δημόσια δίκτυα δεδομένων - EuroISDN, ATM (Link)
17.5 Ιδιωτικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών (Link)
17.6 Εκπαιδευτικά δίκτυα κορμού στην Ελλάδα (Link)

Σημειώσεις ΑΚΜΗ - Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Link)
Σημειώσεις ΑΚΜΗ - Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ (Link)

 

TOP