×

Μήνυμα

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τα αξιοποιεί επαρκώς αναλόγως των αναγκών που θα έχει να αντιμετωπίσει.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: WWW-προγραμματιστικό περιβάλλον με δομή πελάτη -εξυπηρετητή

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση :

 • να αναγνωρίζει τον Παγκόσμιο Ιστό σαν την μεγαλύτερη ‘interactive multimedia’ πλατφόρμα
 • να μπορεί να αποκωδικοποιεί, σε ένα πρώτο επίπεδο τη δυσκολία αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η υπερμεσική δομή του Παγκόσμιου Ιστού στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών.
 • να μπορεί να περιγράφει και να απομονώνει τα πολυμεσικά στοιχεία που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής.
 • να αναλύει (π.χ. με σχεδιάγραμμα) τα διάφορα συστατικά της υπερμεσικής δομής καλοσχεδιασμένων και κακοσχεδιασμένων ιστοσελίδων, ώστε να εκτιμηθεί η ιδιαιτερότητα των εφαρμογών υπερμέσων, καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματικό σχεδιασμό.
 • να επισκεφθεί ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν εφαρμογές 1. Στατικής πληροφόρησης 2. Με απλή αμφίδρομη επικοινωνία 3. Με αμφίδρομη επικοινωνία κάνοντας χρήση Βάσεων Δεδομένων του αυτού κόμβου 4. Με αμφίδρομη επικοινωνία κάνοντας χρήση Βάσεων Δεδομένων Διαφόρων κόμβων

Περιεχόμενα:
Οι 4 φάσεις των διαδικτυακών εφαρμογών
1. Στατικής πληροφόρησης
2. Με απλή αμφίδρομη επικοινωνία
3. Με αμφίδρομη επικοινωνία κάνοντας χρήση Βάσεων Δεδομένων του αυτού κόμβου
4. Με αμφίδρομη επικοινωνία κάνοντας χρήση Βάσεων Δεδομένων Διαφόρων κόμβων
Παραδείγματα:
Επίδειξη εφαρμογών στους καταρτιζόμενους, χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες, σελίδες στον παγκόσμιο ιστό, που περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία και τεχνικές. (Java applets, CGI, Client – Side Scripts, Plugins, Cookies)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εργαλεία και τεχνικές για την εκτέλεση και ανάπτυξη εφαρμογών στο WWW

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει :

 • να είναι ταυτόχρονα σε θέση να κατατάσσει τα συστατικά μιας εφαρμογής σύμφωνα με το σχήμα πελάτης – εξυπηρετητής.
 • την ΗΤΜL σαν το δομικό υλικό των εφαρμογών του Παγκόσμιου ιστού και να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς, που συνεπάγεται η χρήση της.
 • να χρησιμοποιεί εφαρμογές οι οποίες κάνουν χρήση από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και εργαλείων.
 • τον προβληματισμό κατά τη διαδικασία της ανάλυσης μίας εφαρμογής σχετικά με το πού εκτελούνται τα διάφορα μέρη της εφαρμογής.
 • να έχει κατανοήσει τον ρόλο της HTML σαν δομικό υλικό του περιβάλλοντος του Παγκόσμιου Ιστού. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να επιδειχθεί στους μαθητές ο κώδικας πίσω από απλές όσο και σύνθετες εφαρμογές.
 • να αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των CGI σαν εφαρμογών, που συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών.
 • να γνωρίζει την ύπαρξη τη σημασία και τη λειτουργία των εφαρμογών βάσεων δεδομένων στην πλευρά του εξυπηρετητή, καθώς την συμβολή τους στη διαχείριση της πληροφορίας στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού.

Περιεχόμενα:
Από την πλευρά του πελάτη (client-side) :

 • ΗΤΜL
 • Επεκτάσεις
  • Java applets
  • ActiveX controls
  • Netscape plug-ins
 • Γλώσσες σεναρίων για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλευρά του πελάτη

Από την πλευρά του εξυπηρετητή:

 • Λογισμικό Web – Εξυπηρετητή
 • Συνήθεις Διασυνδέσεις Εισόδου (CGI)
 • Βάσεις Δεδομένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: HTML

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει:

• γνωρίζει τις αρχές σχεδιασμού και τους τρόπους οργάνωσης ιστοσελίδων.
• γνωρίζει τη λειτουργία και τους κανόνες σύνταξης της γλώσσας ΗΤΜL.
• μπορεί να κατασκευάζει ιστοσελίδες με τη χρήση της γλώσσας ΗΤΜL
• αναλύει απλά CGIs στα συστατικά τους, κατανοώντας τη χρήση καθενός από αυτά.
• είναι σε θέση να υποβάλλει και να λάβει στοιχεία με τη χρήση συγκεκριμένης CGI εφαρμογής.
• απαριθμεί τις πλέον χαρακτηριστικές από τις δυνατότητες, που προσφέρει η χρήση των CGIs.

Περιεχόμενα:

• Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες
• Δυνατότητες – Περιορισμοί
• Μορφή αρχείων στην HTML
• Συντάκτες HTML
• Η έννοια και η λειτουργία των ετικετών
• Δομή σελίδας
• Ordered Lists, Unordered Lists, Menu Lists, Directory Lists
• Παρουσίαση – Μορφοποίηση κειμένου
• Σύνδεσμοι (HREF)
• Εικόνες και Φόντα
• Πολυμέσα

o Animation
o Ήχος
o Βίντεο

• Πίνακες
• Πλαίσια
• Η έννοια της δυναμικής ιστοσελίδας με βάση την επικοινωνία πελάτη εξυπηρετητή
• Το πρότυπο CGI
• Τόπος και τρόπος λειτουργίας
• Γλώσσες προγραμματισμού (C) για τη δημιουργία CGI
• Ανατομία ενός CGI αρχείου

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Δημοσίευση Ιστοσελίδας

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει:

• να γνωρίζει τις εναλλακτικές δυνατότητες για την δημοσίευση ιστοσελίδων.
• να γνωρίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να ζητήσει από τον διαχειριστή web – εγκατάστασης σχετικά με τη δημοσίευση ιστοσελίδων.
• να γνωρίζει τους τρόπους και τη μεθοδολογία μεταφοράς των αρχείων στον εξυπηρετητή
• να αποκωδικοποιεί και να προσδιορίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας.

Περιεχόμενα:

• Επιλογή του Web – εξυπηρετητή
• Ο ρόλος του διαχειριστή web – εγκατάστασης
• Οργάνωση αρχείων ΗΤΜL
• Μεταφορά αρχείων
• Χρήση Βuttons
• Χρήση Banners
• Καθορισμός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: JavaScript

• Java και JavaScript
• Περιγραφή της JavaScript
• Δυνατότητες της JavaScript
• Τι μπορείτε να κάνετε με την Java Script

Πολυμερή έγγραφα με πλαίσια
Επαναφόρτωση μέρους του παραθύρου
Δημιουργώντας έγγραφα με αλληλεπίδραση
Περισσότερος έλεγχος στην αλληλεπίδραση με το χρήστη
Έγγραφα με μνήμη
Ζωντανά έγγραφα
Μηνύματα που ολισθαίνουν
Ρολόγια
Χρονικός μηχανισμός αντίστροφης μέτρησης
Έγγραφα με αυτόματη ενημέρωση

• Τρόποι για να εκτελέσετε σενάρια JavaScript
• Οι ετικέτες SCRIPT
• Οι ετικέτες HTML
• Τεχνάσματα της JavaScript

Τοποθέτηση ημερομηνίας τροποποίησης στις ιστοσελίδες σας
Απόκρυψη σεναρίων
Άνοιγμα δευτερογενών παραθύρων
Αυτόματη προώθηση των ιστοσελίδων
Αυτόματη προώθηση με επιβεβαίωση

• Αντιμετώπιση λαθών και αποφυγή προβλημάτων

Αποφυγή των προβλημάτων
Καταγραφή των προβλημάτων
Συνηθισμένα λάθη

• Μεταβλητές και Σταθερές - Αποθήκευση Δεδομένων

Ονομασία Μεταβλητών
Είδη Μεταβλητών
Οι Τύποι Μπορούν να Αλλάζουν
Οι Μεταβλητές Συμβολοσειράς Περιέχουν Κείμενο
Οι Αριθμητικές Μεταβλητές Περιέχουν Αριθμούς
Οι Μεταβλητές Boolean Περιέχουν Αληθές ή Ψευδές
Εμβέλεια Μεταβλητών – Που είναι Διαθέσιμη αυτή η Μεταβλητή
Τι Είναι η Σταθερά
Ειδικοί Χαρακτήρες Στις Σταθερές Συμβολοσειρών
Κάντε τα Ονόματα των Μεταβλητών Αναγνωριστικά των Μεταβλητών τους

• Εκφράσεις και τελεστές - Χειρισμός τιμών

Χρήση τελεστών στις εκφράσεις
Αριθμητικοί Τελεστές
Πρόσθεση
Αφαίρεση
Πολλαπλασιασμός
Διαίρεση
Modulus - Διαίρεση με υπόλοιπο
Τελεστές συμβολοσειρών
Λογικοί Τελεστές
Προτεραιότητα τελεστών
Μετατροπή τύπου

• Συνθήκες και Βρόγχοι - Λήψη Αποφάσεων και Έλεγχος Σεναρίων - Συναρτήσεις

Η πρόταση if
Ο Όρος ELSE
Η Χρήση των Αγκίστρων
Τελεστές Συνθήκης
'Ενθετες Προτάσεις IF
Boolean Λογικοί Τελεστές σε Εκφράσεις Συνθήκης
Μια Άλλη Μορφή της Πρότασης IF
Βρόγχοι

Ο Βρόγχος For
Ο Βρόγχος While
Βρόγχοι Do While
Τερματισμός Ενός Βρόγχου - Break
Επαναφορά στη Αρχή του Βρόγχου - Continue

Συναρτήσεις

Ο ορισμός μιας συνάρτησης
Που τοποθετούνται οι συναρτήσεις

Βιβλίο AKMH (Link)

Sams Teach Yourself HTML, CSS, and JavaScript - Julie C. Meloni (Link)

Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript - John Dean (Link)

JavaScript 4th Ed For Dummies (Link)

Sams Teach Youserlf Javascript in 24 hours 4th Edition (Link)

XML for Dummies 4th Ed (Link)

Teach Yourself XML in 10 Minutes (Link)

XML Programming (Link)

Ajax For Dummies (Link)

jQuery in Action 3ed [2015] (Link)

JavaScript and jQuery The Missing Manual 3rd Edition (Link)

 

TOP