Επικοινωνίες Δεδομένων

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σκοπός του μαθήματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι το μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων σχηματικά, τα δομικά του στοιχεία (σύστημα εισαγωγής δεδομένων, κωδικοποιητής/DTE πομπού, διασύνδεση, πομπός/DCE πομπού, μέσο μετάδοσης, δέκτης/DCE δέκτη, διασύνδεση, αποκωδικοποιητής, σύστημα λήψης δεδομένων/DTE δέκτη) και το ρόλο του καθενός στην επικοινωνία καθώς και στις βασικές λειτουργίες (προετοιμασία πληροφορίας προς αποστολή, συγχρονισμός συμμετεχόντων στοιχείων μετάδοσης, προσδιορισμός προορισμού πληροφορίας, δρομολόγηση πληροφορίας, έλεγχος ροής, διαδικασία λήψης, αναγνώριση/διόρθωση σφαλμάτων, ασφάλεια κατά τη μετάδοση, τακτοποίηση/παρουσίαση ληφθέντος μηνύματος, διαχείριση συνομιλίας).

 • Σήματα
 • Παράμετροι σήματος, διάδοση σήματος, είδη σημάτων (αναλογικά - ψηφιακά)
 • Μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων
 • Δεδομένα - πληροφορία
 • Δομικά στοιχεία, βασικές λειτουργίες
 • Στοιχεία μετάδοσης
 • Κωδικοποίηση
 • Τρόποι μετάδοσης (παράλληλη, σειριακή μετάδοση)
 • Συγχρονισμός (σύγχρονη, ασύγχρονη μετάδοση)
 • Κατεύθυνση Μετάδοσης Δεδομένων : Απλή (Simplex), Ημίδιπλη (Half - Duplex), Πλήρης Διπλή (Full - Duplex).
 • Χαρακτηριστικά μετάδοσης (ρυθμός μετάδοσης δεδομένων πληροφορίας, διαμορφωμένου σήματος – χωρητικότητα καναλιού)
 • Τύποι επικοινωνίας (point to point, point to multipoint)
 • Μέσα μετάδοσης
 • Περιγραφή των μέσων μετάδοσης (χάλκινα, ομοαξονικά, οπτικές ίνες, ασύρματες ζεύξεις)
 • Βασικές έννοιες και μεγέθη (εύρος ζώνης, μέγιστο μήκος, ευαισθησία στο θόρυβο, ευκολία χρήσης, ασφάλεια)
 • Προβλήματα μετάδοσης στο Μέσο ( εξασθένιση, παραμορφώσεις μετάδοσης)
 • Τεχνικές μετάδοσης
 • Μεταγωγή κυκλώματος
 • Μεταγωγή μηνύματος
 • Μεταγωγή πακέτου
 • Πολυπλεξία (με διαίρεση συχνότητας, καταμερισμού χρόνου)
 • Δίκτυα επικοινωνίας
 • Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (Public Switched Telephone Network – PSTN).
 • Αρχιτεκτονική και Λειτουργία του PSTN
 • Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών ISDN – Αρχιτεκτονική ISDN - Υπηρεσίες ISDN - NETMOD
 • Αξιολόγηση και σύγκριση του ISDN με το PSTN
 • Μισθωμένες Γραμμές (παρουσίαση των χαρακτηριστικών, του κόστους και της χρήσης τους)
 • Baseband Modems,
 • Αρχιτεκτονική Δικτύων Οι έννοιες επίπεδο (layer), υπηρεσίες (services), πρωτόκολλα (protocols) και
  διεπαφές (interfaces)
 • Βασικές Λειτουργίες Επιπέδων Υπηρεσίες με σύνδεση / χωρίς σύνδεση
 • Μοντέλο αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI)
 • Η φιλοσοφία και η χρήση του προτύπου
 • Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας κάθε επιπέδου
 • Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Παράλληλη/σειριακή θύρα)
 • Baseband/Broadband Modems (Κάρτα δικτύου – Επαναλήπτης/Repeater – Πλήμνη/Hub – Γέφυρα/Bridge – Μεταγωγέας/Switch – Δρομολογητής/Router – Πύλη/Gateway – Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης/Access Point)
 • Digital Subscriber Line/DSL (παρουσίαση των: ADSL - SDSL - HDSL – VDSL)

Κεφάλαιο 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Link)

Κεφάλαιο 2: Μετάδοση Δεδομένων (Link)

Κεφάλαιο 3: Πολυπλεξία (Link)

ΙΕΚ ΑΚΜΗ - Επικοινωνίες Δεδομένων και Τεχνολογίες Internet (link)

 

TOP