×

Μήνυμα

Failed loading XML...

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους καταρτιζόμενους των βασικών αρχών που διέπουν τα Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικότερα τα Δίκτυα πρωτοκόλλου TCP/IP. Η διδακτέα ύλη καλύπτει το γενικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος καταρτιζόμενος των ΙΕΚ, σχετικά με Δίκτυα Η/Υ (Πρότυπα Αναφοράς OSI & TCP/IP) και τις βασικές τηλεπικοινωνιακές γνώσεις που πρέπει να έχει ώστε να είναι σε θέση πλήρως τη βασική λειτουργία Δικτύων Η/Υ.

 

Η διδασκαλία δεν πρέπει να επικεντρωθεί σε τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να χαθεί από τους καταρτιζόμενους η  ουσία της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Κύριος στόχος είναι η πλήρης κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών που διέπουν τα σύγχρονα Δίκτυα των Η/Υ. Προτείνεται η εκτεταμένη χρήση σχημάτων και παραδειγμάτων που να δείχνουν τις διαφοροποιήσεις στα διάφορα επίπεδα ενός Προτύπου Αναφοράς Δικτύων. Επίσης είναι σημαντικό να τονίζονται οι διαφορές μεταξύ δύο εννοιών που είναι παρεμφερείς (π.χ. διαφορές μεταξύ Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN) και Ψηφιακού Τηλεφωνικού Δικτύου (ISDN) ή διαφορές μεταξύ ενός Δικτύου Ethernet ή ενός Δικτύου PPP).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει την αναγκαιότητα της «Δικτύωσης» στη σύγχρονη κοινωνία και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή. Επίσης είναι σκόπιμη η εις βάθος κατανόηση από τον καταρτιζόμενο των διαφόρων κατηγοριών των Δικτύων Η/Υ, ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθείται και τέλος η κατανόηση θεμελιωδών εννοιών, όπως επίπεδο Δικτύου, η έννοια του Πρωτοκόλλου και της Αρχιτεκτονικής Δικτύου.

Περιεχόμενα:

 1. Χρήση Δικτύων Υπολογιστών στη σημερινή εποχή, αναγκαιότητα, πλεονεκτήματα, Κοινωνικές Προεκτάσεις
 2. Ταξινόμηση Δικτύων
  1. Ανάλογα με την Τοπολογία τους, Δίκτυα Αστέρα (Star), Δίκτυα Αρτηρίας (Bus)
  2. Ανάλογα με την Τεχνολογία Μετάδοσης των Δεδομένων, Δίκτυα Εκπομπής (Broadcast Networks) – Δίκτυα Σημείου σε Σημείου (Point-to-Point Networks)
  3. Ανάλογα με την Κλίμακά τους, Τοπικά Δίκτυα (Local Area Networks – LAN), Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks – WAN)
 3. Λογισμικό Δικτύων
  1. Η έννοια του επιπέδου (layer) σε ένα Δίκτυο
  2. Η έννοια του πρωτοκόλλου
  3. Η έννοια της Αρχιτεκτονικής Δικτύου
  4. Κατεύθυνση Μετάδοσης Δεδομένων σε ένα Δίκτυο, Απλή (Simplex), Ημίδιπλη (Half-Duplex), Πλήρης Διπλή (Full-Duplex)
  5. Connection Oriented Service, Connectionless Service

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πρότυπα Αναφοράς Δικτύων

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία των δύο πιο σημαντικών Πρότυπων Αναφοράς Δικτύων, το Πρότυπο OSI και το Πρότυπο TCP/IP. Επίσης είναι σημαντική η εις βάθος κατανόηση από τον καταρτιζόμενο των διαφορετικών φιλοσοφιών που διέπουν τις δύο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις στα Πρότυπα Αναφοράς Δικτύων Η/Υ.

Περιεχόμενα:

 1. Το Πρότυπο Αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection), Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας κάθε επιπέδου
 2. Το Πρότυπο Αναφοράς TCP/IP, συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας κάθε επιπέδου
 3. Αξιολόγηση και σύγκριση των Προτύπων Αναφοράς OSI & TCP/IP
 4. Υιοθέτηση του Πρότυπου Αναφοράς TCP/IP σε αυτό το εγχειρίδιο και λόγοι για τους οποίους ακολουθήθηκε η προσέγγιση αυτή και όχι το Πρότυπο Αναφοράς OSI

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επίπεδο Διασύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer)

Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να κατανοήσει πολύ καλά το υλικό των Δικτύων καθώς και τις αρχές και τη λειτουργία της Τηλεφωνίας (αναλογικής και ψηφιακής), τα Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής Δεδομένων και τέλος τα Πρωτόκολλο Σημείου σε Σημείο (ppp) και τα Πρωτόκολλα Τοπικού Δικτύου (Ethernet).

Περιεχόμενα:

 1. Μέσα Μετάδοσης Δεδομένων
  1. Καλώδια Συσεστραμμένου Ζεύγους (Twisted PairUnshielded Twisted Pair CAT5)
  2. Ομοαξονικά Καλώδια Βασικής Ζώνης (Baseband Coaxial Cable)
  3. Ομοαξονικά Καλώδια Ευρείας Ζώνης (Broadband Coaxial Cable)
  4. Οπτικές Ίνες
 2. Ασύρματη Μετάδοση (Wireless Transmission), Radio Microwave Infrared & Millimetre Lightwave Transmission
 3. Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (Public Switched Telephone Network – PSTN)
  1. Αρχιτεκτονική και Λειτουργία του PSTN
  2. Modems, Πρωτόκολλα V90, V34bis
  3. Μισθωμένες Γραμμές και Baseband Modems, Σύγχρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση
 4. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίκτυο Μεταγωγής ISDN (Integrated Switched Digital Network)
  1. Αρχιτεκτονική ISDN
  2. Υπηρεσίες ISDN
  3. Αξιολόγηση και σύγκριση του ISDN με το PSTN
 5. Δίκτυα Μεταγωγής Δεδομένων (Packet Switched Networks)
  1. Δίκτυα X25
  2. Δίκτυα Frame Relay
  3. Δίκτυα ATM
 6. Πρωτόκολλο Σημείου σε Σημείο (Point-to-Point Protocol PPP)
  1. Αναγκαιότητα και λόγοι ύπαρξης του ppp (μέσω του ppp οποιοσδήποτε Η/Υ σε ένα σπίτι μπορεί να γίνει host στο Διαδίκτυο, ενώ παλιά κάθε Η/Υ χρησιμοποιούνταν σαν ένα απλό τερματικό)
  2. Αρχιτεκτονική του ppp (LCP, NCP)
  3. Μέθοδοι authentication του ppp (Chap, Pap)
  4. Ευρεία Χρήση του ppp σε WAN δίκτυα
  5. Multilink ppp
 7. Πρωτόκολλα Τοπικού Δικτύου
  1. Ethernet, Fast Ethernet, CSMA/CD (Carrier Sense Multipe Access with Collision Detection), MAC Address, ΙΕΕΕ Standard 802.3
  2. Token Bus, Token Ring
  3. FDDI

AKMH - Δίκτυα Υπολογιστών Ι (Link)

Κεφάλαιο 4: Δικτυακά Μοντέλα (Link)

Κεφάλαιο 5: Αρχιτεκτονική Δικτύων (Link)

Κεφάλαιο 6: Τεχνολογίες Δικτύων (Link)

Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα (Ενότητα 7.1, Ενότητα 7.2, Ενότητα 7.3, Ενότητα 7.4, Ενότητα 7.5)

Κεφάλαιο 8: Πρότυπα Τοπικών Δικτύων (Ενότητα 8.1, Ενότητα 8.2, Ενότητα 8.3, Ενότητα 8.4, Ενότητα 8.5, Ενότητα 8.6, Ενότητα 8.7)

Windows 2003 - Basic Configuration (Link)

 

LAB 1 - Δικτύωση στα Microsoft Windows - Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων (Link)

LAB 2 - Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP) (Link)

LAB 3 - Ενθυλάκωση και Επικεφαλίδες (Link)

LAB 4 - Εξερεύνηση του Διαδικτύου (Link)

LAB 5 - Πρωτόκολλο IP (Link)

LAB 6 - Πρωτόκολλα ARP και ICMP (Link)

Lab 7 - Πρωτόκολλα TCP και UDP (Link)

Lab 8 - TELNET, FTP, TFTP (Link)

Lab 9 - SMTP, DHCP (Link)

PCATTCP (Link)

TOP