Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

See how XML works for business needs and RSS feeds Create consistency on the Web, or tag your data for different purposes Tag -- XML is it! XML tags let you share your format as well as your data, and this handy guide will show you how.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Responding to reader feedback, the author has thoroughly revamped the book with more step--by--step coverage of JavaScript basics, an exclusive focus on Internet Explorer, and many complete sample scripts * Updated to cover JavaScript 1.5, the latest release of this popular Web scripting language * Using lots of examples, including a sample working Web site, the book shows how to create dynamic and interactive pages, build entire sites, and automate pages

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

JavaScript is one of the easiest, most straightforward ways to enhance a website with interactivity. Sams Teach Yourself JavaScript in 24 Hours, 4th Edition serves as an easy-to-understand tutorial on both scripting basics and JavaScript itself.

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

The all-in-one HTML, CSS and JavaScript beginner's guide: covering the three most important languages for web development.

  • Covers everything beginners need to know about the HTML and CSS standards and today's JavaScript and Ajax libraries - all in one book, for the first time
  • Integrated, well-organized coverage expertly shows how to use all these key technologies together
  • Short, simple lessons teach hands-on skills readers can apply immediately
  • By best-selling author Julie Meloni

Περισσότερα...

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

In just 24 sessions of one hour or less, you’ll learn how to use SQL to build effective databases, efficiently retrieve your data, and manage everything from performance to security! Using this book’s straightforward, step-by-step approach, you’ll learn hands-on through practical examples. Each lesson builds on what you’ve already learned, giving you a strong real-world foundation for success. The authors guide you from the absolute basics to advanced techniques—including views, transactions, Web data publishing, and even powerful SQL extensions for Oracle and Microsoft SQL Server!

Περισσότερα...

TOP